ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА https://titanmachinery.bg

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Тайтън Машинъри България“ ЕАД, ЕИК 201915639 (наричано за краткост „Тайтън Машинъри България“) и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Посетител“), което използва Интернет сайта https://titanmachinery.bg/ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него (наричан по-долу за краткост „Сайта“, „Уебсайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Тайтън Машинъри България:

Наименование: „Тайтън Машинъри България“ ЕАД

ЕИК: 201915639

Седалище и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455

Данни за кореспонденция: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455, e-mail: office@titanmachinery.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 

факс: 02/915 35 25

е-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 3. Сайтът на Тайтън Машинъри България предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цени на Тайтън Машинъри България, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на Тайтън Машинъри България и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Тайтън Машинъри България.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Тайтън Машинъри България, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Тайтън Машинъри България не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация, на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Тайтън Машинъри България върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Тайтън Машинъри България предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно: Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Тайтън Машинъри България не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Всяко събиране и обработване на лични данни при използване на Сайта се извършва в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни) и на някое от изрично предвидените основания в него., съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА САЙТА

Чл. 7. Посетителят се задължава да използва услугите и/или информацията на Сайта в съответствие с Българското законодателство и настоящите Общи условия, като отговаря за своите действия и поведение при използване на сайта.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Тайтън Машинъри България по всяко време, като Тайтън Машинъри България своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Тайтън Машинъри България.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 9. (1) Тайтън Машинъри България предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Тайтън Машинъри България не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Тайтън Машинъри България не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и Тайтън Машинъри България не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Тайтън Машинъри България при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетителя на Сайта считано от 01.01.2019 г.