ОБЩИ УСЛОВИЯ НА онлайн магазин https://titanmachinery.bg

 

I. ПРЕДМЕТ

 Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Тайтън Машинъри България“ ЕАД, ЕИК 201915639, със седалище и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“, на платформата за електронна търговия https://titanmachinery.bg, наричана по-долу „Електронният магазин”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

1. Наименование на Доставчика: „Тайтън Машинъри България“ ЕАД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455

4. Данни за кореспонденция: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455, телефонен номер +359 2 971 35 25, имейл адрес: office@titanmachinery.bg

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 201915639

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни


Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-518

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 
(2) Комисия за защита на потребителите

 
Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

 тел.: 02/933 05 65

факс: 02/988 42 18

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201915639

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин на „Тайтън Машинъри България“ ЕАД е достъпен на адрес в Интернет https://titanmachinery.bg, на който се извършва търговия с резервни части и консумативи за машини, за земеделие и строителство (наричани за краткост „Стоките“), чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в електронния магазин стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта на Електронния магазин;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез Електронния магазин с налични на сайта способи за електронно плащане;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в Електронния магазин;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнение на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет https://titanmachinery.bg;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Електронния магазин в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://titanmachinery.bg. Договорът се сключва на български език и/или английски език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) За да бъде сключен договорът, Ползвателят прави поръчка, след като избере от каталога на сайта конкретна стока и нейната бройка.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя, на определените от него стоки, чрез интерфейса в платформата. Ползвателите имат право да коригират грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на електронния магазин.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в електронния магазин се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За използване на Електронния магазин и за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой акаунт в платформата на сайта на Доставчика, като приема настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и деклариране, че е запознат с тези общи условия, Ползвателят се съгласява с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките  на Доставчика по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта https://titanmachinery.bg;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка, с посочване бройка за закупуване;

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоките, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж в общия размер при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

1. чрез банков превод, или

2. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани на сайта https://titanmachinery.bg, са определени в профила на всяка стока.

(2) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се посочва от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в сайта https://titanmachinery.bg

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в сайта https://titanmachinery.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта https://titanmachinery.bg или електронна поща.

(6) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика чрез електронния магазин условия за съответните стоки.

Чл. 15. (1) Потребителят има правото да избере един от следните начини на заплащане на поръчаните стоки:

1. чрез банков превод, или

2. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер.

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по банковата сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) При извършване на поръчката Потребителят се уведомява за разходите свързани с доставка на стоките, като те се поемат изцяло от него. Разходите свързани с доставка на стоките се определят в зависимост от броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис на куриерските служби или до адрес на Потребителя.

(2) В случаите, когато закупената стока е на стойност над 1000 лева без ДДС и до 100кг, разходите за транспорт и куриер за територията на Република България са за сметка на Доставчика.

(3) Условията и разходите за доставка на стоки извън територията на Република България се определят в зависимост от броя, обема и теглото на поръчаните стоки, населеното място на получателя, деня за доставка, както и дали доставката се извършва до офис на куриерските служби или до адрес на Потребителя.

Чл. 17. Доставката на стоките се извършва до посочен от Потребителя адрес или до адрес на офис на куриерска служба  Еконт, Спиди, DHL или TNT.

Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта titanmachinery.bg на адрес titanmachinery.bg /media/wysiwyg/PDF/__2019_1.pdf и в Приложение № 1, към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на titanmachinery.bg и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa пoтpeбитeля или поръчани cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;

2. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;

3. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;

 (3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес https://titanmachinery.bg в сайта на Електронния магазин и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) По отношение на всички продавани стоки се прилагат гаранционните задължения, предвидени в закона. Гаранционният срок, регламентиран от закона, е 24 месеца от сключване на договора. Гаранцията не се прилага в случай на щета и повреда, възникнала в резултат на естествено износване на стоката, неправилна употреба (монтиране), както и в резултат на неспазване на правилата за експлоатация или поради небрежност. Гаранцията не се прилага и в случай че Потребителят самостоятелно извърши ремонт на дадена резервна част или ремонтът е извършен от специалист, неупълномощен от Доставчика и в резултат на ремонта констатираният недостатък на стоката е станал още по-явен. При гаранционен случай Потребителят има право по свой избор да поиска от Доставчика да отстрани недостатъците на стоката или да я замени срещу стока с качество, отговарящо на съответните спецификации на стоката. В случай че избраният от Потребителя способ за отстраняване на дефекта е свързан с прекалено високи разходи, на Потребителя ще бъде предложен друг сходен вариант. При замяна Доставчикът осигурява стока със същите технически характеристики и качество, отговарящо на спецификациите на стоката, в случай че е налична такава. При липса на такава стока и в случай на съгласие от страна на Потребителя, Доставикът може да направи замяна със стока със същите спецификации, но с                по-високо качество, като разликата в цената се заплаща от потребителя. Правата на Потребителя, в частност правото на разваляне на договора за покупко-продажба, са приложими само след изтичането на срока, предвиден за отстраняване на дефектите или в случай на два неуспешни опита на Доставчика да компенсира възникналите за Потребителя щети. При извършена замяна на стока в рамките на гаранционните задължения на Доставчика нов гаранционен срок за заменената стока не се предвижда. В случай че, предлагана от Доставчика стока включва предвиждането на особени гаранционнни случаи, тази информация ще бъде включена в описанието на съответния продукт, като гаранцията се отнася само за съответната стока.

Чл. 19. (1) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той следва да върне стоката на Доставчика в добър търговски вид и опаковка не по-късно от 14 дни, от получаване на пратката.

(2) Всички разходи по връщането на стоките от Потребителя до Доставчика, са изцяло за сметка на Потребителя.

(3) Потребителят може да използва куриер по своя преценка за връщането на стоката, като всички разноски във връзка с връщането са изцяло за негова сметка.

(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество, търговски вид и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 20. (1) При направен отказ от договора от Потребителя, Доставчикът му възстановява заплатената сума до 14 дни след получаване на върнатите стоки, по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания:

1. при върната и получена от Доставчика стока в изряден търговски вид, без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства;

2. при наличие на приложена касова бележка или фактура за закупуването на стоката.

(2) Потребителят преглежда стоката за съответствие с поръчката си непосредствено пред длъжностното лице от куриерската фирма. В случай на липса на възражение в този момент, счита се че Потребителят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

(3) Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път по посочена от Потребителя банкова сметка.

Чл. 21. (1) Потребителят предявява закупената стока за замяна не по-късно от 30 дни от получаването й, като задължително представя касова бележка или фактура за закупената стока.

(2) Доставчикът има право да откаже да приеме предявената замяна, ако установи замърсяване или повреждане на стоката, както и ако тя не е върната в оригиналната й опаковка.

(3) Доставчикът заменя закупената стока с друга стока от същия вид и качество, или при липса на такава – със стока по избор на клиента за същата стойност. В случай че стоката е била в промоция на намалена цена, клиентът има право на замяна с друга стока на същата цена, която клиентът реално е заплатил на Доставчика.

 

Чл. 22. (1) Направените на сайта https://titanmachinery.bg поръчки се потвърждават, обработват и изпращат от Доставчика в срок от 1 до 3 работни дни от деня, в който е направена поръчката.

(2) При поръчка, направена в петък след 14 ч., събота и неделя, както и през официалните почивни дни, срокът за обработка по ал. 1 тече от първия работен ден.

(3) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта https://titanmachinery.bg

(4) В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е от 3 до 10 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката.

(5) В случай че стоката не е налична в склад на Доставчикът към момента на поръчка, срокът на доставка се уточнава допълнително. Потребителят ще бъде уведомен за горепосоченото.

 (6) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. Доставчикът може да организира доставката и предаването на стоките на Ползвателя от съответен куриер, в определения при сключването на договора срок.

Чл. 24. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от Доставчика единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Ползвателя и Куриера.

Чл. 25. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 26. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите и Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпна на адрес https://titanmachinery.bg

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, при изрично дадено съгласие от Ползвателя или Потребителя.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика за целите на подобряване на предоставяните услуги.

Чл. 27. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://titanmachinery.bg

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 28. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 29. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://titanmachinery.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя електронния магазин на Доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 31. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 32. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 33. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, забава на куриери, забава на банки, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 34. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Електронния магазин и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което електронният магазин не е бил достъпен поради непреодолима сила, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентни държавни органи.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в Електронния магазин.

Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. (1) Ползвателят и Доставчикът в Електронния магазин се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 37. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 39. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните Български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 40. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2019 г.

 

 

Πpилoжeниe № 1 - Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa:

(пoпълнeтe и изпpaтeтe нacтoящия фopмyляp eдинcтвeнo aĸo жeлaeтe дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa)

 – Дo „Тайтън Машинъри България“ ЕАД, ЕИК 201915639, със седалище и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455

 

– C нacтoящoтo yвeдoмявaм/yвeдoмявaмe*, чe ce oтĸaзвaм/oтĸaзвaмe* oт cĸлючeния oт мeн/нac* дoгoвop зa пoĸyпĸa нa cлeднитe cтoĸи*/зa пpeдocтaвянe нa cлeднaтa ycлyгa*

– Πopъчaнo нa*/пoлyчeнo нa*

– Имe нa пoтpeбитeля/итe

– Aдpec нa пoтpeбитeля/итe

– Πoдпиc нa пoтpeбитeля/итe (caмo в cлyчaй, чe нacтoящият фopмyляp e нa xapтия)

– Дaтa

------------------------------------------------------

* Heнyжнoтo ce зaчepтaвa.

 

 

 Πpилoжeниe № 2 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Стaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:

І. Πpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.

ІІ. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ 14 дни.

ІІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo Bиe или тpeтo лицe, paзличнo oт пpeвoзвaчa и пocoчeнo oт Bac, cтe влeзли във влaдeниe нa cтoĸитe.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe нa ĸoнтaĸтнитe дaнни, пocoчeни нa https://titanmachinery.bg/contacts и зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa или eлeĸтpoннa пoщa).

Moжeтe дa изпoлзвaтe пpилoжeния cтaндapтeн фopмyляp зa oтĸaз, нo тoвa нe e зaдължитeлнo. Moжeтe cъщo тaĸa дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия yeбcaйт https://titanmachinery.bg/contacts Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим нa тpaeн нocитeл (нaпpимep пo eлeĸтpoннa пoщa) cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.

Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим вcичĸи плaщaния, ĸoитo cмe пoлyчили oт Bac, вĸлючитeлнo paзxoдитe зa дocтaвĸa (c изĸлючeниe нa дoпълнитeлни paзxoди, cвъpзaни c избpaн oт Bac нaчин нa дocтaвĸa, paзличeн oт нaй-eвтиния cтaндapтeн нaчин нa дocтaвĸa, пpeдлaгaн oт нac), бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи, нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop. Щe извъpшим възcтaнoвявaнeтo пo пocoчeнa oт Вac бaнĸoвa cмeтĸa; във вceĸи cлyчaй тoвa възcтaнoвявaнe нямa дa бъдe cвъpзaнo c ниĸaĸви paзxoди зa Bac.

Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe ни пpeдcтaвитe дoĸaзaтeлcтвa, чe cтe изпpaтили oбpaтнo cтoĸитe, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo.

Bиe тpябвa дa пoeмeтe пpeĸитe paзxoди пo вpъщaнe нa cтoĸитe. Paзxoдитe ce oчaĸвa дa нe нaдвишaт пpиблизитeлнo cyмaтa зa дocтaвĸaтa или cтaндapтнaтa ĸypиepcĸa ycлyгa.

Bиe oтгoвapятe eдинcтвeнo зa нaмaлявaнe cтoйнocттa нa cтoĸитe вcлeдcтвиe нa употребата им, paзличнo oт нeoбxoдимoтo зa ycтaнoвявaнe нa тяxнoтo ecтecтвo, xapaĸтepиcтиĸи и дoбpo фyнĸциoниpaнe.

 

Дoпълнитeлнa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция вижтe нa https://titanmachinery.bg

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE SHOP https://titanmachinery.bg

I. SUBJECT

Art. 1. These General Terms and Conditions are designed to regulate the relations between Titan Machinery Bulgaria EAD, Unified ID Code 201915639, principal place of business and registered office: 1839 Sofia city, Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko Shose Blvd. – hereinafter referred to as "SUPPLIER", and the customers, hereinafter referred to as "USERS", of the e-commerce platform https://titanmachinery.bg hereinafter referred to as                  "The E-shop".

 

II. SUPPLIER'S DETAILS

Art. 2. Information under the Electronic Commerce Act:

1. Name of the Supplier: "Titan Machinery Bulgaria" EAD

2. Seat and legal address: Sofia 1839, Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

3. Activity address and address for user’s complaints: Sofia 1839, Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

 4. Mailing details: Sofia 1839, Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd., phone number +359 2 971 35 25, email: office@titanmachinery.bg

 

5. Entry in public registers: UIC 201915639

6. Supervisory authorities:

(1) Personal Data Protection Commission

 

Address: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov

 phone.: 02 / 91-53-518

 fax: 02 / 91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Web site: www.cpdp.bg

 (2) Consumer Protection Commission

 

Address: Sofia 1000, 4A Slaveykov Square, floor 3, 4 and 6

phone: 02/933 05 65

fax: 02/988 42 18

User phone: 0700 111 22

 Web site: www.kzp.bg

 

7. Registration under the Value Added Tax Act № BG201915639

 

III. E-SHOP CHARACTERISTICS

Art. 3. The e-shop of Titan Machinery Bulgaria EAD is available at https://titanmachinery.bg, for trading with spare parts and consumables for agricultural and construction equipment (hereinafter referred to as "the Goods"), through which the Users are able to conclude contracts for the purchase and sale and delivery of the goods offered by the Supplier in the e-shop, including the following:

 

1. To register and create an account for reviewing the Supplier's e-shop and using the additional information services;

 

2. To review the goods, their characteristics, prices and delivery terms;

3. To conclude with the Supplier contracts for the purchase and sale and delivery of the goods offered on the e-shop site;

4. To make any payments in relation to the contracts concluded through the e-shop with e-payment methods available on the site;

5. To receive information about new goods offered by the Supplier in the e-shop;

6. To make electronic statements regarding the conclusion or performance of contracts with the Supplier through the interface of the Internet website of the e-shop, available at https://titanmachinery.bg.

7. To be informed of the rights deriving from the law, primarily through the e-shop interface on the Internet.

 

Art. 4. The Supplier shall arrange the delivery of the goods and guarantees the rights of the Users provided for by the law within good faith, the criteria and conditions adopted in the practice, consumer or commercial law.

 

Art. 5. (1) The Users shall conclude with the Supplier a contract for the purchase and sale of the goods at  https://titanmachinery.bg.  The contract shall be concluded in Bulgarian and / or in English language and is stored in the Supplier's database.

(2) In order to conclude the contract, the User shall place an order after choosing from the catalog of the site a specific item and its number.

(3) By virtue of the contract concluded with the Users on the purchase and sale of goods, the Supplier undertakes to organize the delivery and transfer of the ownership to the User that he has assigned by the interface in the platform. The Users are entitled to correct mistakes when entering information, no later than the date of the delivery of the contract with the Supplier.

(4) The Users shall pay to the Supplier remuneration for the delivered goods in accordance with the terms and conditions set forth in the e-shop site and these General Terms and Conditions. The remuneration is in the amount of the price announced at the e-shop.

Art. 6. (1) The User and the Supplier in the e-shop agree that all statements between them in connection with the conclusion and execution of the purchase contract can be made by electronic means and by electronic statements within the meaning of the Electronic Document Act and electronic signature and art. 11 of the Electronic Commerce Act.

 

(2) It is assumed that the electronic statements made by the Users of the site are made by the persons mentioned in the data provided by the User in making the registration if the User has entered the respective access name and password.

 

IV. REGISTRATION FOR USING THE E-SHOP

 

Art. 7. (1) In order to use the e-shop and to conclude contracts for the purchase and sale of goods, the User shall enter name and password for remote access chosen by him, thus creating his own account in the platform of the Supplier's website, accepting these terms and conditions.

(2) The name and password for remote access shall be determined by the User by making an online registration on the Supplier's website in accordance with the procedure specified therein.

(3) By filling in his data and declaring that he is familiar with these terms and conditions, the User agrees with their content and undertakes to comply unconditionally with them.

(4) The Supplier confirms the order made by the User by e-mail. An account of the User is created, and a contractual relationship arises between the User and the Supplier.

(5) When making the registration or the order, the User undertakes to provide correct and up-to-date data. In case of change, the User is obliged to update the data specified in his registration or order in a timely manner.

 

 

V. TECHNICAL STEPS FOR CONCLUDING A CONTRACT FOR SALE AND PURCHASE

Art. 8. The Users use the interface on the Supplier's website in the e-shop to enter into purchase and sale contracts for the goods that are offered.

Art. 9. The Users conclude the contract for the purchase and sale of the goods of the Supplier under the following procedure:

(1) Login to the system for orders at https://titanmachinery.bg;

(2) Selecting one or more of the goods offered by the Supplier and adding them to a list of goods for purchase, indicating the number;

(3) Providing the necessary data for individualization of the User as a party to the contract;

 

(4) Providing details for delivery;

(5) Choosing method and time of payment;

(6) Confirming the order.

 

VI. CONTENT OF THE CONTRACT

Art. 10. (1) The Supplier and the Users shall conclude individual contracts for the purchase and sale of the goods, requested by the Users, regardless of the fact they are chosen with one electronic statement and from one list of goods for purchase.

(2) The Supplier may organize together and at the same time the delivery of the goods ordered with the individual contracts for sale and purchase.

(3) The rights of the Users in connection with the supplied goods shall be exercised separately for each purchase contract. The exercise of rights in relation to a delivered good does not affect and has no influence on the contracts for the purchase and sale of the other goods.

(4) If the User is in the capacity of a consumer within the meaning of the Consumer Protection Act, Section VII of these General Terms and Conditions shall apply.

 Art. 11. Upon exercising the rights under the contract for sale and purchase, the User is obliged to indicate precisely and unambiguously the contract and the goods in respect of which the rights are exercised.

Art. 12. The User may pay the price for the individual purchase contracts at one time in the total amount when the goods are ordered or when they are delivered in one of the following ways:

1. by bank transfer, or

2. with cash on delivery of the goods by a courier.

 

 

VII. SPECIAL CLAUSES APPLIED TO PERSONS WHO HAVE THE CAPACITY OF CONSUMER UNDER THE CONSUMER PROTECTION ACT

Art. 13. The rules of this Section VII of these General Terms and Conditions apply only to Users for whom, according to the data specified for the conclusion of the purchase contract or for the registration in the e-shop, it can be concluded that they are consumers within the meaning of the Consumer Protection Act, the Electronic Commerce Act and / or Directive 2011/83 / EC of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011.

 

Art. 14. (1) The main features of the goods offered on https: https://titanmachinery.bg are specified in the profile of each item.

(2) The value of the postal or transport costs, not included in the price of the goods, shall be indicated by the Supplier and shall be provided as information to the Users in the selection of the goods for the conclusion of the contract for sale and purchase.

(3) The terms of payment, delivery and performance of the contract are set out in these General Terms and Conditions and the information provided to the User through the mechanisms at https://titanmachinery.bg

 (4) The information provided to the Users under this Article is current at the time of its visualization on https://titanmachinery.bg before the conclusion of the contract for sale and purchase.

 

(5) The Users agree that all information required by the Consumer Protection Act may be provided via https: https://titanmachinery.bg or e-mail.

(6) Discounts, promotions and gifts shall be provided by the Supplier to the Users in compliance with the requirements of the Consumer Protection Act and according to the conditions stipulated by the Supplier via the e-shop for the respective goods.

Art. 15. (1) The User has the right to choose one of the following ways of payment of the ordered goods:

1. by bank transfer, or

2. with cash on delivery of the goods by a courier.

 

(2) In the event that the value of the order of the User is equal or exceeds BGN 10,000, payment shall be made only by transfer or deposit on the bank account of the Supplier.

Art. 16. (1) Upon execution of the order, the User shall be informed of the expenses related to the delivery of the goods, which shall be borne entirely by him. The cost of delivering the goods is determined by the number, volume and weight of the goods ordered, the place of destination of the recipient, the delivery day, and whether the delivery is made to an office of the courier service or to the address of the User.

(2) Where the purchased goods are worth more than 1000 BGN without VAT and up to 100 kg, the transport and courier costs for the territory of the Republic of Bulgaria are at the expense of the Supplier.

(3) The terms and costs for delivery of goods outside the territory of the Republic of Bulgaria are specified according to the number, volume and weight of ordered goods, location of the recipient, day of delivery, as well as whether delivery is made to a courier office or to a Supplier address.

 

Art. 17. The delivery of the goods is made to the address indicated by the User or to an office address of the courier service Econt, Speedy, DHL or TNT.

Art. 18. (1) The User has the right, without indemnity or penalty and without giving any reason, to cancel the concluded contract within 14 days from the date of receipt of the goods through the uniform refusal form available on the site titanmachinery.bg at titanmachinery.bg /media/wysiwyg/PDF/__2019_1.pdf and in Appendix 1 to these General Terms and Conditions. Information on the exercise of the right of withdrawal is available on titanmachinery.bg and in Appendix 2 to these General Terms and Conditions.

(2) The right of withdrawal under para. 1 shall not apply in the following cases:

1. for the delivery of custom-made goods or ordered for any individual requirements;

2. for goods received as a gift or as a supplement from a promotional campaign;

3. for the provision of services where the service has been fully provided and its execution has begun with the explicit prior consent of the User and confirmation by the User that he knows that he will lose his right of withdrawal once the contract has been fully executed by the Supplier;

(3) The User may exercise the right to withdraw from the Contract with the Supplier by making a written statement to the Supplier through the standard withdrawal form available at https://titanmachinery.bg on the e-shop website and in Appendix 1 to these Terms and Conditions.

 

(4) All the goods sold shall be subject to the warranty obligations provided by the law. The warranty period stipulated by the law is 24 months from the date of signing the contract. The warranty does not apply in the event of damage and failure resulting from natural wear and tear, incorrect use (fitting) as well as due to non-observance of the operating rules or due to negligence. The warranty also does not apply if the User has repaired a spare part by himself or the repair has been performed by a specialist unauthorized by the Supplier and as a result of the repair the defect found has become even more apparent. On a warranty basis, the User has the right, at his choice, to request the Supplier to remedy the defects of the goods or to replace them against a good of a quality corresponding to the relevant product specifications. If the remedy selected by the User is related to excessive costs, a similar option will be offered to the User. In case of replacement, the Supplier shall provide a good with the same technical characteristics and quality as the good specifications, if available. In the absence of such good and in the case of consent of the User, the Supplier may substitute for goods with the same specifications, but of higher quality, and the difference in price shall be paid by the User. The rights of the User, in particular the right to terminate the purchase contract, are only applicable after the expiration of the period prescribed for the removal of the defects or in the event of two unsuccessful attempts by the Supplier to compensate for the damage incurred to the User. Upon replacement of a good within the scope of the Supplier's warranty, a new warranty period for the replaced good shall not be foreseen. If a good offered by the Supplier includes the provision of special warranty cases, this information will be included in the description of the product concerned, and the warranty applies only to the relevant product.

 

 

 

Art. 19. (1) When the User has exercised his right to withdraw from the contract at a distance or off-premises, he shall return the good to the Supplier in good commercial form and packaging not later than 14 days after receiving the shipment.

(2) All costs of returning the goods from the User to the Supplier are entirely at the expense of the User.

(3) The User may use a courier at his discretion to return the goods, all return expenses being entirely at his expense.

 (4) The User is obliged to store the goods received from the Supplier and to ensure the preservation of their quality, commercial form and safety during the term under para. 1.

Art. 20. (1) In case of cancellation of the contract by the User, the Supplier shall refund the amount paid within 14 days after receipt of the returned goods, by bank transfer to a bank account specified by the User and in compliance with the following requirements:

1. in case of returned and received by the Supplier good in excellent commercial form, without visible contamination and / or damage resulting from use or other circumstances;

2. if a receipt or invoice is attached to the purchase of the goods.

(2) The User shall review the goods for compliance with his order immediately before the courier company official. In case of no objection at this time, it is considered that the User has accepted the delivery as corresponding to his order.

(3) The reimbursement of the amount paid upon withdrawal from the contract under the conditions of para. 1 shall be made only by bank transfer at a bank account specified by the User.

Art. 21. (1) The User shall present the purchased goods for substitution not later than 30 days after receipt and must present a receipt or invoice for the purchased goods.

 

(2) The Supplier shall have the right to refuse to accept the replacement if he finds contamination or damage to the product and if it has not been returned in its original packaging.

(3) The Supplier shall replace the purchased goods with another of the same type and quality or, in the absence thereof, with a good of choice to the customer for the same value. If the product was in a promotion with a reduced price, the customer is entitled to a replacement with another item at the same price that the customer actually paid to the Supplier.

Art. 22. (1) The orders made at https://titanmachinery.bg are confirmed, processed and sent by the Supplier within 1 to 3 working days from the day the order was placed.

 

(2) In the case of an order made on Friday after 2 pm, on Saturdays and Sundays, as well as on official holidays, the processing period under para. 1 runs from the first business day.

(3) The delivery time of the goods is determined for each item individually upon concluding of the contract with the consumer through the website https://titanmachinery.bg

(4) In case the User and the Supplier have not set a delivery term, the delivery term of the goods shall be from 3 to 10 working days from the date of dispatch of the order.

(5) In case the goods are not available in stock at the time of the order, the delivery term shall be specified in addition. The User shall be informed about the above.

(6) If the Supplier cannot fulfill the contract because he does not have the goods ordered, he is obliged to notify the User and reimburse the amounts paid by him.

 

 

VIII. IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT

Art. 23. The Supplier may arrange the delivery of the goods to the User by a relevant courier within the term specified at the conclusion of the contract.

Art. 24. (1) The User shall review the goods at the moment of delivery and, if they are not in compliance with the requirements to notify the Supplier immediately. In the absence of notification under this Article, the goods shall be deemed to meet the requirements at the time of delivery.

(2) If the User fails to notify the Supplier under para. 1, the product is deemed to have been approved as complying with the requirements, except for hidden defects.

(3) Claims for missing goods or goods with visible defect shall be accepted by the Supplier only if it is made at the time of receipt of the goods and in the presence of a courier who has delivered the goods, which is certified in writing by the signature of the User and Courier.

Art. 25. For the cases not settled in this section, the rules governing the sale of goods as defined in the Commerce Act and the Obligations and Contracts Act shall apply.

 

 XI. PERSONAL DATA PROTECTION

Art. 26. (1) The Supplier shall take measures for the protection of Personal Data of the User in accordance with the Personal Data Protection Act and the General Regulation on the Protection of Personal Data Regulation (EC) 2016/679 (GDPR) and collect, store and process the personal data of the Users and Consumers on the grounds, purposes, terms, and in compliance with the rights of individuals pursuant to the Mandatory Information on Personal Data Protection Rights available at https://titanmachinery.bg

(2) For security reasons of the Users personal data, the Supplier will only send the data to an e-mail address that was designated by the Users at the moment of registration.

 (3) The Supplier shall have the right to store data in the End Communication Device of the User, unless the latter explicitly disagrees.

(4) The Supplier shall have the right to send at any time electronic messages to the User or the Consumer, including a newsletter or proposals for the purchase of goods, with the explicit consent of the User or the Consumer.

 (5) The User or the Consumer agrees that the Supplier has the right to collect, store and process data on the User or Consumer behavior when using the Supplier's e-shop for the purpose of improving the services provided.

 

Art. 27. (1) At any time, the Supplier shall be entitled to require the User to legitimize and certify the authenticity of each of the circumstances and personal data announced during the registration.

(2) If, for any reason, the User has forgotten or lost his name and password, the Supplier may apply the "Lost or Forgotten Names and Passwords Procedure" available at: https://titanmachinery.bg

 

X. AMENDMENT AND ACCESS TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Art. 28. (1) These General Terms and Conditions may be amended by the Supplier, for which the latter shall notify in an appropriate manner all registered Users.

(2) The Supplier and the User agree that any addition and amendment to these General Terms and Conditions will have effect vis-à-vis the User in one of the following cases:

1. upon his express notification by the Supplier and if the User does not declare in the 14-day time limit that he rejects them;

2. after their publication on the Supplier's website and if the User does not declare in the 14-day time limit of their publication that he rejects them; or

3. with his explicit acceptance by the User through his profile on the Supplier's website.

(3) The User agrees that all statements by the Supplier regarding the modification of these General Terms and Conditions will be sent to the e-mail address indicated by the User upon registration. The User agrees that emails sent pursuant to this Article do not need to be signed with an electronic signature in order to have an effect on him.

 

Art. 29. The Supplier publishes these terms and conditions at https://titanmachinery.bg together with any additions or amendments thereto.

 

XI. TERMINATION

Art. 30. These General Terms and Conditions and the User Contract with the Supplier shall be terminated in the following cases:

1. in case of termination and announcement in liquidation or in bankruptcy of one of the parties to the contract;

2. by mutual agreement of the parties in writing;

3. in the event of an objective impossibility of any of the parties to the contract to fulfill its obligations;

4. in case of seizure or sealing of equipment by state authorities;

5. in case of deletion of the User's registration in the e-shop of the Supplier. In this case, the concluded but not fulfilled purchase contracts remain in force and are subject to enforcement.

Art. 31. The Supplier is entitled at his discretion without giving notice and without due compensation to terminate unilaterally the contract if he finds that the User uses the e-shop in violation of these general terms and conditions, the legislation in the Republic of Bulgaria, the generally accepted moral norms or the generally accepted rules and practice in e-commerce.

 

 

XII. LIABILITY

Art. 32. The User undertakes to indemnify and release from responsibility the Supplier upon any lawsuit claims and other claims of third parties (whether reasonable or unreasonable) for all damages and expenses (including attorneys' fees and legal costs) arising from or in connection with (1) failure to perform any of the obligations under this contract, (2) breach of copyright, production rights, broadcasting rights or other intellectual or industrial property rights, (3) unauthorized transfer of other rights to third parties provided to the User for the term and conditions of the contract and (4) a false declaration of the existence or absence of the capacity consumer within the meaning of the Consumer Protection Act.

 

Art. 33. The Supplier shall not be liable in case of force majeure, incidental events, Internet problems, courier delay, bank delays, technical or other objective reasons, including orders by the competent state authorities.

Art. 34. (1) The Supplier shall not be liable for damages caused by the User to third parties.

(2) The Supplier shall not be liable for any material or non-material damage resulting from loss of profits or damages caused to the User in the process of using or not using the e-shop and concluding sales contracts with the Supplier.

 

(3) The Supplier shall not be liable for the time during which the e-shop was not accessible due to force majeure, technical or other objective reasons, including orders by the competent state authorities.

(4) The Supplier shall not be liable for any damages caused by comments, opinions and publications under the products in the e-shop.

Art. 35. (1) The supplier shall not be liable in case of overcoming the security measures of the technical equipment and this shall result in loss of information, dissemination of information, access to information, limitation of access to information and other similar consequences.

(2) The Supplier shall not be liable in case of conclusion of a contract for sale, provision of access to information, loss or change of data occurring as a result of false legitimation of a third person who pretends to be the User if the circumstances show that this person is the User.

 

 

XIII. OTHER TERMS

Art. 36. (1) The User and the Supplier in the e-shop shall undertake to protect each their rights and legitimate interests, as well as to protect their trade secrets, which have become known to them during the execution of the contract and these general terms and conditions.

(2) The User and the Supplier undertake, during and after the expiry of the contract period, not to make public written or verbal correspondence between them. Publishing of correspondence in print and electronic media, internet forums, personal or public web sites, etc. can be considered as public.

Art. 37. In the event of a discrepancy between these general terms and arrangements in a special contract between the Supplier and the User, the provisions of the special contract shall prevail.

Art. 38. Eventual invalidity of any provision of these General Terms and Conditions will not invalidate the entire contract.

 

Art. 39. (1) The laws of the Republic of Bulgaria shall apply to issues not settled in this Contract, related to the implementation and interpretation of this contract.

(2) The User has the right to refer all disputes with the Supplier regarding the performance of this contract to the Alternative Dispute Resolution (ADR) platform in extra-judicial order available at https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/ ? event = main.home.show. In the event of no agreement in extra-judicial order, the parties may refer the dispute to the competent Bulgarian courts and the Consumer Protection Commission.

 

Art. 40. These General Terms and Conditions shall enter into force for all Users as of 01.01.2019.

 

 

 Appendix No 1 – Standard form for exercising the right of withdrawal

 

Standard form for exercising the right of withdrawal:

(fill in and send this from only if you wish to exercise your right of withdrawal)

 

- To Titan Machinery Bulgaria EAD, UIC 201915639, with seat and legal address: Sofia 1839, Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

 

 - I / we* hereby inform that I / we wish to exercise my / our right of withdrawal of the contract for purchase of the following goods* / for the provision of the following service*

- Ordered on* / received on*

- Name of the user / users

- Address of the user / users

- Signature of the user / users (only if this form is on paper)

- Date

 

-------------------------------------------------- ----

* Cross the extra one.

 

 

         Appendix No 2 – Information about exercising the right of withdrawal

 

Information about exercising the right of withdrawal

Standard instructions for withdrawal:

 I. Right of withdrawal from a distance or outside the commercial site.

II. You have the right to withdraw without indicating a reason within 14 days.

III. The period for withdrawal is 14 days as of the date on which you or a third person, different of the carrier and indicated by you, have entered into possession of the goods.

In order to exercise your right of withdrawal, you need to inform us on the contact details indicated at https://titanmachinery.bg/contacts and for your decision to withdraw with an unambiguous statement (for example, a letter sent via post or an e-mail).

You can use the attached standard form but it is not necessary. You may also fill in and send the standard form electronically or other unambiguous statement for withdrawal at https://titanmachinery.bg/contacts If you use this option, we will immediately send you on a durable carrier (for example, email) a message for confirmation of receiving the withdrawal.

 

 

In order to keep the term for withdrawal, it is enough to send your message before the expiration of the contract withdrawal.

IV. Effect of the withdrawal.

If you withdraw, we will reimburse all payments we have received from you, including costs for delivery (except for additional costs in relation to a way of delivery chosen by you, different from the cheapest standard way of delivery, offered by us), without unreasonable delay and in all cases not later than 14 days as of the day we have been informed about your decision. We will reimburse to a bank account stated by you; in any case, this reimbursement will not bear any costs for you.

 

We have the right to postpone the reimbursement of the payments until we receive the goods and until you present proof that you have sent them back to us, depending which event has occurred first.

You need to bear the direct expenses for returning the goods. The costs are expected not to exceed approximately the amount for delivery or the standard courier service.

You are only responsible for reducing the goods value as a result of their use different from the necessary to identify their nature, characteristics and good functioning.

 

 

For more detailed information, see https://titanmachinery.bg