Лични данни

Задължителна информация за правата на лицата

по защита на личните данни за клиентите на „Тайтън Машинъри България“ ЕАД

Mandatory information on the rights of individuals

on the protection of personal data for customers of Titan Machinery Bulgaria EAD

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви: / Information about the company processing your data:

 

 

Наименование / Name

„Тайтън Машинъри България“ ЕАД / Titan Machinery Bulgaria EAD

ЕИК/БУЛСТАТ /  UIC/BULSTAT

201915639

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Телефон / Phone

+359 2 971 35 25

E-mail

privacy@titanmachinery.bg

Уебсайт / Website

http://titanmachinery.bg/

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни / Information on the competent supervisory authority for the protection of personal data

 

 

Наименование / Name

Комисия за защита на личните данни /Personal Data Protection Commission

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing Address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Телефон / Phone

02 915 3 518

Интернет страница / Website

www.cpdp.bg

 

Тайтън Машинъри България“ ЕАД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Тайтън Машинъри“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. Тайтън Машинъри събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, предоставяне на допълнителни услуги по договорите, регистрация и използване на услугите през нашия уебсайт http://titanmachinery.bg/ и електронния ни магазин, участие в нашите събития и кампании, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

•             Изрично получено съгласие от Вас като клиент или участник в събитие;

•             Изпълнение на задълженията на Тайтън Машинъри по договор, сключен с Вас;

•             Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Тайтън Машинъри;

•             За целите на легитимните интереси на Тайтън Машинъри или на трета страна.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството, регистрацията и използването на нашия уебсайт http://titanmachinery.bg, нашия електронен магазин, регистрация и участие в нашите събития, включително за следните цели:

•             индивидуализация на страна по договора;

•             предоставяне на допълнителни услуги на нашите клиенти по тяхно желание или като част от изпълнението на договора;

•             осъществяване на контакт с клиенти и участници в събития и кампании;

•             регистрация в нашия уебсайт и предоставяне на пълна функционалност при използването на нашите услуги;

•             регистрация на участник в събитие или кампания;

•             счетоводни цели;

•             статистически цели;

•             защита на информационната сигурност;

•             обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

•             изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

•             законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

•             ограничение на целите на обработване;

•             съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

•             точност и актуалност на данните;

•             ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

•             цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Тайтън Машинъри може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

•             изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;

•             защита от правни претенции към Дружеството.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

 

Чл. 3. (1) За сключването и изпълнението на договор, включително договор от разстояние, предоставяне на допълнителни услуги, регистрация за участие в наше събитие и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

•             Три имена;

•             ЕГН;

•             Адрес;

•             Телефонен номер;

•             Имейл;

•             Изображение.

Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба - Създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и получаване на бюлетини при изразено желание. Предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки.

•             Данни, които се обработват: Две имена, имейл, телефонен номер, адрес.

•             Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

•             Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и получаване на бюлетини при изразено желание. Предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – Целта е администриране на процеса по упражняване на право на отказ или извършване на рекламация на закупена стока, включително по договор от разстояние.

•             Данни, които се обработват: Две имена, телефонен номер, имейл; адрес – за транспорт на стоки.

•             Основание за обработване: Дружеството обработва Вашите лични данни на основание сключен договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

•             Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Упражняване право на отказ или извършване на рекламация“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

•             Данни, които се обработват: Имейл, две имена.

•             Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

•             Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

4. Организиране на събития, кампании и пътувания – Целта на тази операция е осъществяване на връзка с участника по имейл и телефон за целите на отправяне на покана за участие в събитие или демонстрация и предоставяне на информация за събитието, идентифициране на участници в събитието и предоставяне на възможност за участие, организиране на пътувания и настаняване на спечелили участници, както и фото и видео заснемане на съответното събитие с цел отразяване на страницата на Тайтън Машинъри и в социалните мрежи и други уебсайтове.

•             Данни, които се обработват: Две имена, адрес, телефонен номер, имейл; За целите на организиране на пътуване и настаняване допълнително могат да се събират данни за семейно положение, данни по документ за самоличност, данни за здравословно състояние.

•             Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

•             Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Организиране на събития, кампании и пътувания“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

5. Изпращане на запитвания – Целта на тази операция е администриране на изпратени запитвания чрез формата на страницата на Тайтън Машинъри или чрез осъществяване на контакт със служител на Дружеството.

•             Данни, които се обработват: Две имена, имейл, телефонен номер.

•             Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

•             Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

•             разкриват расов или етнически произход;

•             разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

•             генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация,

освен при наличие на някое от изрично изброените основание в чл. 9 GDPR.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят или от публични регистри.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

 

Чл. 6. (1) Тайтън Машинъри съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Дружеството при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(2) Тайтън Машинъри съхранява Вашите лични данни, които сте ни предоставили за участие в събитие или кампания до оттегляне на съгласието за обработване.

(3) Данните на участниците в събития, кампании и демонстрации, организирани от Тайтън Машинъри, за които Дружеството е организирало пътуване, участие в друго събитие, настаняване, се съхраняват за срок до 5 години след приключване на събитието.

(4) Тайтън Машинъри обработва Вашите лични данни, които сте ни предоставили за получаване на бюлетин, до оттегляне на съгласието за обработване.

(5) Тайтън Машинъри Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Тайтън Машинъри или друго.

Чл. 7. Тайтън Машинъри съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Тайтън Машинъри, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

 

Чл. 8. (1) Тайтън Машинъри може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Тайтън Машинъри Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации, като Вие се считате за уведомени, че някои от Вашите данни могат да бъдат предавани на дружества от групата на Тайтън Машинъри в други държави.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, за които сте дали изрично съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата съгласно Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, изпратено по имейл.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да продължите да разглеждате нашия уебсайт и предлаганите продукти.

(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Чл. 10. Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

 

Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от Тайтън Машинъри потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(3) Тайтън Машинъри Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Тайтън Машинъри си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Тайтън Машинъри  по имейл.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от Тайтън Машинъри изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Тайтън Машинъри има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

•             личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

•             Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

•             Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

•             личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

•             личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Тайтън Машинъри ;

•             личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Тайтън Машинъри не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

•             за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

•             за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Тайтън Машинъри или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

•             по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

•             за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

•             за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да подадете искане по имейл или на хартия на място по седалището на Тайтън Машинъри, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст.

(4) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, предоставени за регистрация в нашия уебсайт, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате уебсайта и предлаганите продукти.

(7) Тайтън Машинъри не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 14. (1) Вие имате право да изискате от Тайтън Машинъри да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

•             оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Тайтън Машинъри да провери точността на личните данни;

•             обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

•             Тайтън Машинъри не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

•             Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Тайтън Машинъри имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на преносимост

Чл. 15. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас от Дружеството, като подадете искане по имейл, като попълните формата в Приложение № 3 или чрез искане в свободен текст.

(2) Вие можете да поискате от Дружеството директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(3) Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност пред наш служител.

 

Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако Тайтън Машинъри установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Тайтън Машинъри не е длъжен да Ви уведомява, ако:

•             е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

•             е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

•             уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Тайтън Машинъри може да предостави данните на обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 20. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Titan Machinery Bulgaria EAD (Hereinafter referred to as "Data Controller", the "Company" or "Titan Machinery") performs its activities in accordance with the Personal Data Protection Act and Regulation (EC) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. This information is intended to inform you of all aspects of the processing of your personal data by the Company and the rights you have in relation to such processing.

Grounds for collecting, processing and storing your personal data

Art. 1. Titan Machinery collects and processes your personal data in connection with the conclusion and performance of contracts with the Company, the provision of additional services on the contracts, registration and use of the services through our website http://titanmachinery.bg/ and our e-shop, participation in our events and campaigns, on the grounds of Art. 6, para. 1, Regulation (EC) 2016/679 (GDPR), and in particular on the following grounds:

 

• Your explicit consent as a customer or participant in an event;

• Performing the obligations of Titan Machinery under a contract with you;

• Compliance with a statutory duty applicable to Titan Machinery;

• For the legitimate interests of Titan Machinery or a third party.

 

Purposes and principles of collecting, processing and storing your personal data

Art. 2. (1) We collect and process the personal data you provide to us regarding the conclusion and performance of contracts with the Company, the registration and use of our website http://titanmachinery.bg, our e-shop, registration and participation in our events, including for the following purposes:

• individualization of a party to the contract;

• provision of additional services to our customers at their request or as part of the performance of the contract;

• contacting customers and participants in events and campaigns;

• registering on our website and providing full functionality in the use of our services;

• registering a participant in an event or campaign;

• accounting purposes;

• statistical purposes;

• protection of information security;

• ensuring the implementation of the service provision contract;

• sending a newsletter and advertising messages at your request.

 

(2) We comply with the following principles when processing your personal data:

• legality, good faith and transparency;

• limitation of processing purposes;

• relevance to processing purposes and minimization of collected data;

• accuracy and update of the data;

• restriction of storage in order to achieve the objectives;

• integrity and confidentiality of the processing and ensuring an adequate level of security of personal data.

(3) When processing and storing personal data, Titan Machinery may process and store personal data to protect its legitimate interests, as follows:

• fulfilling its obligations to the National Revenue Agency, the Ministry of Interior and other state and municipal authorities;

• protection from legal claims to the Company.

 

 

What kind of personal data our company collects, processes and stores 

 

Art. 3. (1) The Company may collect and process the following categories of personal data for the conclusion and performance of a contract, including contract from a distance, provision of additional services, registration for participation in our event, etc.

•             Names;

•             EGN

•             Address

•             Telephone number

•             Email

•             Image

Art. 4. The Company performs the following operations with the personal data you provide for the following purposes:

1. Registering an e-shop user and executing a sales contract - Creating an account for using the e-shop to buy goods and receive bulletins with expressed desire. Providing contact details for delivery of purchased goods.

 

Data to be processed: Name, surname, email, phone number, address.

• Reason for processing: The Company processes your personal data on the basis of a contract - Art. 6, para. 1, b. (b) GDPR.

Conclusion of the Impact Assessment: Based on the impact assessment carried out, the operation "Creating an account for the use of the e-shop to buy goods and receive bulletins with the expressed desire. Providing contact details for delivery of purchased goods" is permissible for performance and provides sufficient safeguards to protect the rights and legitimate interests of data subjects in accordance with the  GDPR requirements.

 

2. Exercise of the right of withdrawal or making a claim - The purpose is to administer the process of exercising a right of withdrawal or making a claim on a purchased good, including a contract from a distance.

Data to be processed: Name, surname, phone number, email; address - for transport of goods.

 

Reason for processing: The Company processes your personal data on the basis of a contract - Art. 6, para. 1, b. (b) GDPR.

Conclusion of the Impact Assessment: Based on the Impact Assessment carried out, the operation “Exercise of the right of withdrawal or making a claim” is permissible for performance and provides sufficient safeguards to protect the rights and legitimate interests of the data subject in accordance with the requirements of the GDPR.

3. Sending a newsletter - The purpose of this operation is to administer the bulletin sending process to customers who have declared they wish to receive such.

 

Data to be processed: Email, name, surname.

 

Reason for processing: The Company processes your personal data on the basis of your consent - Art. 6, para. 1, b. (s) GDPR.

Conclusion of the Impact Assessment: Given the limited scope of the collected personal data, an impact assessment is not required to carry out an impact assessment of the operation.

4. Events, Campaigns and Trips Organization - The purpose of this operation is to make contact with the participant by email and telephone for the purpose of inviting to participate in an event or demonstration and to provide information about the event, identifying participants in the event and providing the opportunity to participate, organize trips and accommodation for winning participants, as well as photo and video shooting of the event in order to cover the site of Titan Machinery and on social networks and other websites.

Data to be processed: Name, surname, address, phone number, email; For the purposes of organizing travel and accommodation, family status, identity card details, health records may additionally be collected.

 

Reason for processing: The Company processes your personal data on the basis of your consent - Art. 6, para. 1, b. (s) GDPR.

Conclusion of the Impact Assessment: Based on the Impact Assessment, the operation “Events, Campaigns and Trips Organization” is permissible for performance and provides sufficient safeguards to protect the rights and legitimate interests of data subjects in accordance with the requirements of the GDPR.

 

5. Sending Inquiries - The purpose of this operation is to administer inquiries sent via the form of the Titan Machinery page or by contacting an employee of the Company.

Data to be processed: Name, surname, email, phone number.

Reason for processing: The Company processes your personal data on the basis of your consent - Art. 6, para. 1, b. (s) GDPR.

Conclusion of the Impact Assessment: Given the limited scope of the collected personal data, an impact assessment is not required to carry out an impact assessment of the operation.

 

Art. 5. (1) The Company shall not collect or process personal data concerning the following:

• reveal racial or ethnic origin;

• reveal political, religious or philosophical beliefs, or membership of trade unions;

• genetic and biometric data, health data, or data on sexual life or sexual orientation, except in the presence of any of the explicit stated grounds in Art. 9 GDPR.

 

(2) The Company does not collect data for persons under 16 years except with the explicit consent of their parent or legal representative.

(3) The personal data are collected by the Company from the persons to whom they refer or from public registers.

(4) The Company does not make automated decision making with data.

 

Term of storage of your personal data

 

Art. 6. (1) Titan Machinery keeps your personal data provided in connection with online orders for a period of 5 years for the purpose of protecting the legal interests of the Company in legal or administrative disputes with the online shop users and the accounting documents are kept for the relevant statutory period.

 

(2) Titan Machinery keeps your personal data you have provided to participate in an event or campaign until the consent to the processing is withdrawn.

(3) The data of participants in events, campaigns and demonstrations organized by Titan Machinery for which the Company has organized a trip, participation in another event, accommodation, shall be kept for a period of up to 5 years after the event has ended.

(4) Titan Machinery processes your personal data you have provided to receive a newsletter until the consent to the processing is withdrawn.

(5) Titan Machinery notifies you in the event that the storage period is required to be extended to meet a statutory obligation or to meet the legitimate interest of Titan Machinery or otherwise.

 

Art. 7. Titan Machinery keeps the personal data of the legal representatives of its trading partners for the duration of the contract, respecting Titan Machinery's legitimate interests and legal obligations, which may exceed the term of the contract.

 

Transfer of your personal data for processing

 

Art. 8. (1) Titan Machinery may at its own discretion transfer all or part of your personal data to Data Processors for the fulfillment of the processing goals you have agreed to, subject to the requirements of Regulation (EC) 2016/679 (GDPR).

 

(2) Titan Machinery informs you of any intention to transfer all or part of your personal data to third countries or international organizations, and you are deemed to be aware that some of your data may be transferred to companies in the Titan Machinery Group in other countries.

 

Your rights in collecting, processing and storing your personal data

 

Withdrawal of consent to process your personal data

Art. 9. (1) If you do not wish all or part of your personal data to continue to be processed by the Company for any specific or all-purpose of processing you have expressly agreed upon, you may at any time withdraw your consent to processing through filling in the form according to Appendix 1 or by request in free text sent by e-mail.

 

(2) The Company may ask you to certify your identity with the person to whom the data relate by requesting you to present an identity document to our employee.

 

(3) By withdrawing the consent to the processing of personal data that is required to create and maintain a profile on our website, your account will become inactive. Of course, you can continue to browse our website and our products.

 

(4) If there is an order you are currently processing, the earliest date at which you can withdraw your consent to processing is upon the successful completion of the order.

Art. 10. You may at any time withdraw your consent to process your personal data for the purposes of direct marketing.

 

Right of access

Art. 11. (1) You have the right to request and obtain from Titan Machinery a confirmation that personal data relating to you is being processed, and if you are a registered user, you may at any time see in your profile the personal data you have provided and that is processed for you.

(2) You have the right to access the data relating to you as well as to the information relating to the collection, processing and storage of your personal data by sending a request in free text by email.

 

(3) Titan Machinery provides you with a copy of your personal data processed on your request in electronic or other appropriate form.

(4) Providing access to the data is free of charge, but Titan Machinery reserves the right to impose an administrative fee in the event of recurrence or disproportionate claims.

 

Right of correction or completion

Art. 12. You may correct or fill in the inaccurate or incomplete personal data relating to you directly through your website profile or by a request to Titan Machinery by e-mail.

 

Right of deletion ("to be forgotten")

Art. 13. (1) You have the right to request from Titan Machinery a deletion of any or all personal data relating to you, and Titan Machinery has the obligation to delete them without undue delay when any of the following reasons exists:

• personal data is no longer needed for the purposes for which it was collected or otherwise processed;

• You withdraw your consent on which the processing of the data is based and there is no other legal basis for the processing;

 

• You object to the processing of personal data related to you, including for direct marketing purposes, and there are no legitimate grounds for the processing that will take precedence;

 

• personal data has been tampered with;

• personal data must be deleted to comply with a legal obligation under the EU law or the law of a Member State that applies to Titan Machinery;

 

• personal data have been gathered in connection with the provision of information society services.

(2) Titan Machinery is not required to delete personal data if it stores and processes it:

• for exercising the right to freedom of expression and the right to information;

• for compliance with a legal obligation that requires processing provided by the EU law or the law of the Member State applicable to Titan Machinery or for the performance of a public interest task or the exercise of official authority conferred on it;

 

• for reasons of public interest in the field of public health;

• for purposes of archiving in the public interest, for scientific or historical research or for statistical purposes;

• for the establishment, exercise or protection of legal claims.

(3) In order to exercise your right to be forgotten, you need to file a request by email or on paper at the location of Titan Machinery, by filling out the form in Appendix 2 or by request in free text.

 

(4) The Company may ask you to certify your identity with the person to whom the data relate by requesting you to present an identity document to our employee.

 

(5) If there is an order you are currently processing, the earliest point at which you may want to be "forgotten" is when you successfully complete your order.

 

(6) By deleting your personal data submitted for registration on our website, your account will become inactive. Of course, you will be able to view the website and the offered products.

(7) Titan Machinery does not delete the data that it has a legal obligation to store, including for defense against claims made against it or proof of its rights.

 

 

Right of limitation

Art. 14. (1) You have the right to request from Titan Machinery to limit the processing of your related data when:

• you question the accuracy of personal data for a period that allows Titan Machinery to verify the accuracy of personal data;

• the processing is illegal, but you do not want to delete the personal data, but only to limit its use;

• Titan Machinery does not need more personal data for processing purposes, but you require them to identify, exercise or protect your legal claims;

• You have objected to the processing pending verification if Titan Machinery's legitimate grounds have an advantage over your interests.

 

(2) The Company may ask you to certify your identity with the person to whom the data relate by requesting you to present an identity document to our employee.

 

 

Right of transfer

Art. 15. (1) You may at any time download or receive in a machine-readable format the data that is stored and processed for you by the Company by submitting an e-mail request by filling in the form in Appendix 3 or by request in a free text.

 

(2) You may request the Company to transfer your personal data directly to a Data Controller you provide when it is technically feasible.

 

(3) The Company may ask you to certify your identity with the person to whom the data relate by requesting you to present an identity document to our employee.

 

 

Right to receive information

Art. 16. You may request the Company to inform you of all recipients to whom personal data, for which correction, deletion, or limitation of the processing has been requested, have been disclosed. The company may refuse to provide this information if this would be impossible or requires disproportionate effort.

 

Right of objection

Art. 17. You may object at any time to the processing of personal data of the Company that relate to you, including whether processed for profiling or direct marketing purposes.

 

Your rights in connection with violation of security of your personal data

Art. 18. (1) If Titan Machinery detects a personal data breach that may pose a high risk to your rights and freedoms, it shall inform you without undue delay of the breach and of the measures taken or to be taken.

 

(2) Titan Machinery is not required to notify you if:

 

• it has taken appropriate technical and organizational measures to protect the data affected by the breach of security;

• it has subsequently taken measures to ensure that the violation will not lead to a high risk for your rights;

• notification would require disproportionate efforts.

 

Individuals to whom your personal information is provided

Art. 19. For the purpose of processing your personal data and providing the service in its full functionality and in view of your interests, Titan Machinery may provide the data to Data Processors that comply with all legal and security requirements for the processing and storage of your personal data.

Art. 20. The Company does not transfer your data to third countries.

Art. 21. In the event of a violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:

 

 

 

Наименование / Name

Комисия за защита на личните данни /Personal Data Protection Commission

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing Address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Телефон / Phone

02 915 3 518

Интернет страница / Website

www.cpdp.bg

 

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

 

Чл. 23. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 24. Тази Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни е приета на …………………. 2018 г. Тайтън Машинъри  може да променя Задължителната информация и се задължава да поддържа актуална версия на своя уебсайт и на местата, където тя се предоставя.

Art. 22. You may exercise all of your rights to protect your personal data through the forms enclosed with this information. Of course, these forms are not mandatory, and you can make your claims in any form that contains a statement about it and identifies you as the data holder.

 

 

Art. 23. If the consent relates to a transfer, the Company describes the possible risks for the transfer of data to third countries in the absence of a decision on adequate protection and appropriate remedies.

 

Art. 24. This Mandatory Information on the Rights of Individuals on the Protection of Personal Data was adopted on ...................... 2018. Titan Machinery may modify the Mandatory Information and undertakes to maintain an up-to-date version on its website and where it is provided.

 

 

Приложение / Appendix № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Form of withdrawal of consent for processing purposes

 

 

Вашето име / Your name*:

Вашият единен граждански номер / Your unique citizenship number *:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон) / Feedback details (e-mail, phone)*:

 

До / To

 

 

Наименование / Name

„Тайтън Машинъри България“ ЕАД / Titan Machinery Bulgaria EAD

ЕИК/БУЛСТАТ /  UIC/BULSTAT

201915639

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Телефон / Phone

+359 2 971 35 25

E-mail

privacy@titanmachinery.bg

Уебсайт / Website

http://titanmachinery.bg/

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен / I withdraw my consent for collecting, processing and storing the following personal data, provided by me:

☐Всички предоставени от мен лични данни / All data provided by me

☐Само на тези данни / Only this data …………………………………………………………….

за следните цели / for the following purposes:

☐Следните цели / The following purposes: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели / All purposes

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието / I declare that I am aware of the company's terms of service after the withdrawal of the consent.

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва / In case of violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:

 

 

Наименование / Name

Комисия за защита на личните данни /Personal Data Protection Commission

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing Address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Телефон / Phone

02 915 3 518

Интернет страница / Website

www.cpdp.bg

 

Подпис / Signature: ………………………

 

 

Приложение / Appendix № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Request “to be forgotten” – for deletion of data related to me

 

Вашето име / Your name*:

Вашият единен граждански номер / Your unique citizenship number *:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон) / Feedback details (e-mail, phone)*:

 

До / To

 

 

Наименование / Name

„Тайтън Машинъри България“ ЕАД / Titan Machinery Bulgaria EAD

ЕИК/БУЛСТАТ /  UIC/BULSTAT

201915639

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Телефон / Phone

+359 2 971 35 25

E-mail

privacy@titanmachinery.bg

Уебсайт / Website

http://titanmachinery.bg/

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

 

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Тайтън Машинъри за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Please all personal data you collect, process and store provided by me or by third parties that are related to me according to the presented identification to be deleted from your databases.

 

I declare that I am aware that some or all of my personal data may continue to be processed and stored by Titan Machinery for the purposes of performing its legal obligations.

In case of violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:

 

 

 

Наименование / Name

Комисия за защита на личните данни /Personal Data Protection Commission

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing Address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Телефон / Phone

02 915 3 518

Интернет страница / Website

www.cpdp.bg

 

Подпис / Signature: ………………………

 

 

Приложение / Appendix № 3

Искане за преносимост на лични данни

Request for data transfer

Вашето име / Your name*:

Вашият единен граждански номер / Your unique citizenship number *:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон) / Feedback details (e-mail, phone)*:

 

До / To

 

 

Наименование / Name

„Тайтън Машинъри България“ ЕАД / Titan Machinery Bulgaria EAD

ЕИК/БУЛСТАТ /  UIC/BULSTAT

201915639

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Телефон / Phone

+359 2 971 35 25

E-mail

privacy@titanmachinery.bg

Уебсайт / Website

http://titanmachinery.bg/

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на / Please all personal data that are collected, processed and stored in your database and are related to me to be transferred to:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните / Data Controller – receiving the data:

Наименование / Name

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД) / Identification number (UIC, BULSTAT, reg. number in PDPC)             

E-mail  

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат / Please, my data to be transferred in the following format:

☐CSV

☐Друг:

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор / I wish my personal data in the chosen format to be transferred to me/ a Data Controller specified by me:

☐На посочения e-mail / To the presented e-mail

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) / To a physical optical or electronic carrier (CD, DVD, USB).

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва / In case of violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:

 

 

 

Наименование / Name

Комисия за защита на личните данни /Personal Data Protection Commission

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing Address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Телефон / Phone

02 915 3 518

Интернет страница / Website

www.cpdp.bg

 

Подпис / Signature: ………………………

 

 

Приложение / Appendix № 4

Искане за коригиране на данни

Request for data correction

 

Вашето име / Your name*:

Вашият единен граждански номер / Your unique citizenship number *:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон) / Feedback details (e-mail, phone)*:

 

До / To

 

 

Наименование / Name

„Тайтън Машинъри България“ ЕАД / Titan Machinery Bulgaria EAD

ЕИК/БУЛСТАТ /  UIC/BULSTAT

201915639

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing address

гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 455 / Sofia 1839,Kremikovtsi district, 455 Botevgradsko shose Blvd.

Телефон / Phone

+359 2 971 35 25

E-mail

privacy@titanmachinery.bg

Уебсайт / Website

http://titanmachinery.bg/

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва / Please the following personal data that you collect, process and store provided by me or third parties and are related to me to be corrected as follows:

Данни, които подлежат корекция / Data to be corrected:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин / To be corrected in the following way:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва / In case of violation of your rights under the above or applicable data protection laws, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:

 

 

Наименование / Name

Комисия за защита на личните данни /Personal Data Protection Commission

Седалище и адрес на управление / Seat and legal address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Адрес за кореспонденция / Mailing Address

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 / Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Телефон / Phone

02 915 3 518

Интернет страница / Website

www.cpdp.bg

 

Подпис / Signature: ………………………