Информация относно бисквитките

Политика за използване на бисквитки

(Cookie policy)

 

Сайтът на „Тайтън Машинъри България“ ЕАД („Сайтът“) използва т.нар. „бисквитки“ (cookies). Бисквитките се използват, за да сме сигурни, че ще получавате най-подходящата информация. Те помагат за персонализация при използване на нашите услуги и предоставяне на по-релевантно съдържание, съобразено с индивидуалните Ви предпочитания.

 

Какво са бисквитките?

Бисквитките са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уебстраници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

 Чрез използването на Сайта, Вие се съгласявате, че „Тайтън Машинъри България“ЕАД може да запази бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.

 

Какви бисквитки използваме на Сайта?

 Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта и предоставянето на нашите услуги на потребителите, както и гарантиране на сигурна уеб среда

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ни помагат да персонализираме използването на Сайта спрямо потребителите, с оглед Вашите предпочитания.

 

Рекламни бисквитки

Чрез тези бисквитки получаваме информация как използвате нашата страница, за да съобразим предлаганото Ви рекламно съдържание с Вашите предпочитания.

 

Изтриване на бисквитки

Настройките на бисквитките, които получавате от Сайта, можете да контролирате в браузъра, който използвате. Молим да имате предвид, че ограничаването на употребата на бисквитките, може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на бисквитки.

 

Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на бисквитки в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите за това, и как се използват бисквитките е на разположение в настройките на Вашият браузър.

 

Бисквитки и лични данни

Информацията, която е събрана от бисквитките, може да бъде използвана единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Данните са криптирани, за да се предотврати достъп до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на Сайта и при ползване на нашите услуги.

 

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на Сайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на Сайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

 

Всички бъдещи промени в нашата политика за използване на бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница.

 

 

Cookie Policy

 

 

The site of Titan Machinery Bulgaria EAD (the "Site") uses the so-called "Cookies". Cookies are used to make sure you get the most relevant information. They help for personalization when using our services and provide more relevant content tailored to your individual preferences.

 

 

What are cookies?

 Cookies are text-based computer data stored in the user's browser for use on web pages. This data allows to identify the user's device and the correct behavior of a web page that is tailored to one`s individual preferences. Cookies typically contain the website name, the end device storage time, and a unique number.

 

 By using the Site, you agree that Titan Machinery Bulgaria EAD may store cookies on your computer or mobile device.

 

 What cookies do we use on the Site?

 Required Cookies

These cookies are necessary for the proper functioning of the website and the provision of our services to the users as well as guaranteeing a secure web environment.

 

 Functional Cookies

These cookies help us customize the use of the Site to users in accordance with their preferences.

 

 

 Advertisement Cookies

Through these cookies, we get information on how you use our Site in order to tailor the offered advertising content to your preferences.

 

Delete cookies

You can control the settings of the cookies you receive from the Site in the browser you are using. Please have in mind that limiting the use of cookies may affect some of the features the website provides to the user. Standard default browser software (browser) allows you to place cookies.

 

 

 These settings can be changed to block automatic cookie control in the browser, or the browser to inform each time a cookie is attached to the user's device. Detailed information on the opportunities of this and how cookies are used is available in your browser settings.

 

 

 Cookies and personal data

 Information gathered from cookies can only be used to perform specific features on the Site connected to the user. The data is encrypted to prevent access by unauthorized persons and is not used in any other way except for the purpose of providing the full functionality of the Site and the use of our services.

 

 

 The technical information we collect based on cookies does not constitute personal data within the meaning of the General Regulation on the Protection of Personal Data (Personal Data Protection Regulation (EC) 2016/679) as it is not sufficiently individualizing. Its use is required for the operation of the Site, collection of necessary information, including legally required, ensuring the security of the users of the Site, as well as for improving the services we provide to you.

 

 

 Any future changes to our cookie policy will be posted on this Site.